Energiatanúsítvány - Érd

 

Mi az energetikai tanúsítvány?

Egy igazoló okirat, amely az épületnek (önálló rendeltetési egységnek, lakásnak) a külön jogszabály szerinti számítási módszerrel meghatározott energetikai teljesítőképességét tartalmazza.

Megmutatja az épület éves energiafogyasztását annak beépített szerkezetei,  geometriája, épületgépészeti felszereltsége figyelembevétele mellett, egy sztenderd fogyasztói magatartást feltételezve.

Mikor kell energetikai tanúsítványt készíteni?

 • Új épület építése esetén;
 • Meglévő épület (önálló rendeltetési egység, lakás) ellenérték fejében történő tulajdon-átruházásakor,
 • Meglévő épület (önálló rendeltetési egység, lakás) egy évet meghaladó bérbeadása esetén;
 • 1000 m2-nél nagyobb hasznos alapterületű hatósági rendeltetésű, állami tulajdonú közhasználatú épület esetén.

Milyen épületekhez kell energetikai tanúsítványt készíteni?

Minden olyan épület esetében, amely egy élhető, kellemes tartózkodást nyújtó, és a vonatkozó előírásoknak megfelelő belső hőmérséklet és komfortérzet biztosítása érdekében energiát használ fel.

Milyen épületekhez nem kell?

 • 50 m2-nél kisebb hasznos alapterületű épület esetében
 • Az egy évben 4 hónapnál rövidebb használatú épületre;
 •  Ideiglenesen, legfeljebb 2 évi használatra tervezett épületre;
 • Templom, ill. hitéleti rendeltetésű épületre;
 • A jogszabállyal védetté nyilvánított épületre, valamint a jogszabállyal védetté nyilvánított (műemlékileg védett, helyi építészeti értékvédelemben részesült) területen lévő épületre;
 •  Mezőgazdasági rendeltetésű épületre;
 • Azokra az épületekre, amelyek esetében a technológiából származó belső hőnyereség a rendeltetésszerű használat időtartama alatt nagyobb, mint 20 W/m3, vagy a fűtési idényben több mint hússzoros légcsere szükséges, illetve alakul ki;
 •  Műhely rendeltetésű épületre;
 • Levegővel felfújt, vagy feszített – huzamos emberi tartózkodás célját szolgáló – sátorszerkezetekre.

 

Mit jelent a hasznos alapterület?

A hasznos alapterület valamennyi épületszint hűtött-fűtött helyiségei alapterületének összegét jelenti.


Meddig érvényes az energetikai tanúsítvány?

A tanúsítvány 10 évig érvényes. Az energiatanúsítványt újra meg kell csináltatni ha az épületen időközben olyan változtatások történtek, amelyek módosítanak annak energetikai jellemzőin, illetve ha közben a követelményértékek megváltoztak.

Ha új az épület:

Új épület esetében a tanúsítványt jogerős építésügyi hatósági engedéllyel megvalósuló új épület építésekor kell elkészíteni, elkészíttetéséről az építtető gondoskodik az épület tényleges használatbavételéig, illetve legkésőbb az ekkor még hiányzó építési tevékenységek elvégzéséig.


Meglévő épület:

Meglévő épület esetében, az ellenérték fejében történő tulajdon-átruházáskor vagy bérbeadáskor a tanúsítvány elkészítéséről a tulajdonos kell, hogy gondoskodjon, és azt a szerződés megkötését megelőzően, de legkésőbb a szerződéskötésig a vevőnek át kell adnia, a bérlőnek be kell mutatnia.

 

Nem kell tanúsítványt készíteni, ha

 • a használatba vételi engedélyt (bejelentést) megelőző tulajdon-átruházás esetén;
 • ha ugyanabban az ingatlanban résztulajdonnal rendelkező tulajdonos szerez ellenérték fejében további tulajdonrészt.
 • az épület (önálló rendeltetési egység, lakás) egy éves, vagy annál rövidebb idejű bérbeadása esetén;
 • a hitelszerződésből eredő kötelezettségeiknek eleget tenni nem tudó természetes személyek lakhatásának biztosításáról szóló 2011. évi CLXX. törvény hatálya alá tartozó tulajdonosváltás és bérbeadás esetén.

 

Az épület mely részeire vonatkozhat a tanúsítvány?

A tanúsítványt az épület egészére kell kiállítani, meglévő épület esetén, a tulajdonos döntése alapján kiállítható az épületnek egy önálló rendeltetési egységére (lakására) is.

A tanúsítvány az épület egészére állítható ki, ha az épületben levő önálló rendeltetési egységek (lakások) fűtése, szellőzése, és a használati melegvíz szolgáltatása azonos rendszerű vagy egy rendszert alkot. Kiállítható az épület egészére a tanúsítvány akkor is, ha az épület valamennyi eltérő önálló rendeltetési egységéről (lakásáról) készült tanúsítvány rendelkezésre áll.

Az azonos energetikai tulajdonságú önálló rendeltetési egységek (lakások) tanúsításánál az egy önálló rendeltetési egységre (lakásra) készített tanúsítvány alapján a további hasonló rendeltetési egység (lakás) tanúsítványa kiállítható.

Az építtető, illetve a tulajdonos feladata, hogy biztosítsa a tanúsítás elvégzéséhez szükséges dokumentumokat, számlákat, a szükség szerinti mérések, ellenőrzések elvégzésének helyszíni feltételeit és a szükséges mértékű közreműködést.

 

A korszerűsítési javaslatról:

Ha az épület energetikai minőségi osztálya nem éri el a „C” kategóriát, akkor a tanúsítást megrendelő döntése szerint a tanúsítvány azonnal megvalósítható, energia-megtakarításra irányuló üzemviteli intézkedéseket, illetve hosszabb távon megvalósítható energiahatékonyságot növelő, felújítási, korszerűsítési munkákhoz kapcsolódó javaslatot (a továbbiakban: javaslat) is tartalmaz.

A javaslat célja a tulajdonos tájékoztatása az energiahatékonyság növelésének lehetőségeiről. A javaslatban foglaltak megvalósítása nem része a tanúsítványban foglalt tények igazolásának.

A javaslat kitérhet arra, hogy a javasolt megoldások egyenkénti vagy együttes megvalósítása esetén hogyan változik az adott épület fajlagos primer energiaigénye, illetve ez alapján az épület milyen energetikai minőségi osztályba kerülhet.

A javaslatnak az épület rendeltetését, műszaki állapotát figyelembe vevő költséghatékony megoldásra kell irányulnia, és figyelemmel kell lennie a reális megvalósíthatóságra is.


Ki jogosult energetikai tanúsítvány készítésére?

Energetikai tanúsítói tevékenységet az végezhet, aki teljesíti az épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvényben9 és az egyes építésügyi szakmagyakorlási tevékenységekről szóló kormányrendeletben10 meghatározott feltételeket, és az illetékes mérnökkamara által szerzett jogosultsággal bír.